Regulamin

Regulamin Sauny Parowej i Suchej w Strefie Relaksu JZU

 1. Sauna parowa i sucha są integralną częścią Strefy Relaksu JZU i obowiązują na jej terenie przepisy Regulaminu Strefy Relaksu JZU oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.
 3. Opłata za korzystanie z sauny naliczana jest zgodnie z aktualnym cennikiem.
 4. Dzieci i młodzież do lat 16 mogą przebywać w saunie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 5. Z sauny mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.
 6. Z sauny parowej i suchej nie mogą korzystać osoby:
  a) chore na choroby krążenia, epilepsję,
  b) z wysokim ciśnieniem tętniczym,
  c) z ostrym stanem zapalnym i gorączką,
  d) kobiety w czasie menstruacji i w okresie ciąży,
  e) po spożyciu alkoholu lub innego środka odurzającego.
 7. Zabrania się:
  a) samowolnego manipulowania przy ustawieniach sauny,
  b) głośnego zachowania, zakłócania wypoczynku innym użytkownikom,
  c) wnoszenia do sauny napojów, pożywienia, jakichkolwiek przedmiotów z wyjątkiem ręczników.
 8. Przed wejściem do sauny należy:
  a) zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała,
  b) zdjąć okulary i szkła kontaktowe,
  c) umyć całe ciało pod prysznicem mydłem, a następnie wytrzeć do sucha,
  d) zdjąć obuwie basenowe.
 9. Minimalnie w jednej saunie mogą przebywać dwie osoby, maksymalnie 6 osób.
 10. Temperatura w saunie suchej może wynosić od 75°C do 110°C, wilgotność powietrza jest utrzymywana na poziomie 10 %, w saunie parowej temperatura dochodzi maksymalnie do 50°C, a wilgotność powietrza utrzymuje się na poziomie 100%.
 11. W saunie suchej należy siadać na ręczniku. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią siedziska. W saunie parowej można siadać na ręczniku lub bezpośrednio na siedziskach
 12. Wszelkie pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi obsługi, a w razie niebezpieczeństwa skorzystać z przycisku alarmowego.
 13. Ewentualne uwagi dotyczące pracy saun należy zgłaszać obsłudze strefy relaksu.
 14. Strefa Relaksu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu.

Regulamin w wersji pdf - pdfpobierz840.47 KB

Regulamin Strefy Relaksu Joanna Zemerau-Urbanowicz

 1. Właścicielem i dysponentem Strefy Relaksu JZU jest Joanna Zemerau- Urbanowicz z siedzibą w Dobrczu, ul. Kłosowa nr 1, adres dla doręczeń: 86-022 Dobrcz, ul. Kłosowa 1 NIP 5542248176
 2. Regulamin Strefy Relaksu JZU określa organizację i porządek procesu korzystania ze świadczonych przez Strefę Relaksu JZU usług, a w szczególności
 3. A. zasady i formę świadczenia usług przez Strefę Relaksu JZU z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych usług,
 4. B. warunki, na podstawie których Strefa Relaksu JZU świadczy usługi na rzecz jego Użytkowników, w tym zakres czynności jego pracowników oraz warunki współdziałania między pracownikami a Użytkownikami obiektu dla zapewnienia sprawności funkcjonowania, bezpieczeństwa i komfortu jego Użytkowników,
 5. C. prawa i obowiązki Użytkowników Strefy Relaksu JZU,
 6.  D. prawa i obowiązki właściciela.
 7. Strefa Relaksu JZU czynna jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 14:00 do 22:00. Teren Strefy Relaksu JZU należy opuścić nie później niż o godzinie jego zamknięcia. W innym przypadku konieczne są ustalenia z właścicielem. Urządzenia na terenie obiektu wyłączane są wraz z godziną zamknięcia (jeżeli nie są inne ustalenia).
 8. Strefa Relaksu JZU zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia obiektu lub poszczególnych urządzeń. Godziny otwarcia Strefy Relaksu JZU mogą ulec zmianie również ze względu na święta, aktualne promocje, przerwy technologiczne, itp. Wszelkie informacje o zmianach w godzinach otwarcia zamieszczone będą na stronie www jak i w obiekcie z wyprzedzeniem. Zmiana godzin otwarcia lub wyłączenia stref z dostępu dla gości i innych użytkowników nie rodzi żadnych roszczeń odszkodowawczych.
 9. Przebywanie oraz korzystanie ze Strefy Relaksu JZU ma charakter dobrowolny. Przyjmuje się, iż z chwilą wejścia na obiekt każdy Użytkownik zapoznał się i dobrowolnie zaakceptował postanowienia Regulaminu oraz wszystkie pozostałe Instrukcje i zarządzenia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie obiektu, a podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej i stronie www.
 10. Regulamin Strefy Relaksu JZU obowiązuje wszystkich Użytkowników obiektu i służy zachowaniu bezpieczeństwa, porządku i czystości na całym jego terenie.
 11. Obiekt wyposażony jest w odpowiednie pomieszczenia (przebieralnie) oraz podjazd przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.
 12. Strefa Relaksu JZU jest obiektem częściowo monitorowanym, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób znajdujących się na jego terenie. Użytkownicy poprzez akceptację Regulaminu oraz Instrukcji, przyjmują do wiadomości, iż ich pobyt w Strefie Relaksu JZU może być monitorowany, a utrwalone, w ten sposób materiały z monitoringu wizyjnego mogą zostać wykorzystane w kwestiach spornych, np. dotyczących uregulowania opłat za korzystanie z atrakcji i zgodności zachowania z niniejszym Regulaminem.
  Wyłącznym dysponentem materiałów z monitoringu jest właściciel obiektu. Obiekt jest monitorowany w sposób ciągły w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientów, a także mienia właściciela, przy czym Właściciel zapewnia, iż monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności Użytkowników, a urządzenia monitorujące nie zostały zainstalowane w miejscach, takich jak toaleta, kabina prysznicowa, przebieralnia, sauny. Więcej informacji na temat monitoringu wizyjnego zawarte zostało również w punktach od 16 do 23 niniejszego Regulaminu.
 13. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu zobowiązane są do bezzwłocznego podporządkowania się ogłaszanym komunikatom.
 14. W szatni należy pozostawić urządzenia i przedmioty mogące ulec uszkodzeniu. Za rzeczy zaginione lub skradzione Właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
 15. Osoby będące w złym stanie zdrowia, o słabszej sprawności i złym samopoczuciu oraz kobiety w ciąży powinny korzystać ze Strefy Relaksu JZU i jego urządzeń ze szczególną ostrożnością. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane korzystaniem ze Strefy Relaksu przez te osoby.
 16. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usunięte z obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
 17. Uznaje się, że zakupienie biletu, karnetu lub innej formy uprawniającej do wstępu do Strefy Relaksu JZU jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 18. W sprawie skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do właściciela Strefy Relaksu JZU
 19. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: ”RODO”), informujemy, że administratorem danych osobowych jest Strefa Relaksu Joanna Zemerau-Urbanowicz z siedzibą w Dobrczu, ul. Kłosowa nr 1, adres dla doręczeń: 86-022 Dobrcz, Strefa Relaksu Joanna Zemerau-Urbanowicz NIP 5542248176 („Administrator”).
 20. A. W celu rezerwacji świadczenia usług SPA & Wellnes – tj. zawarcia, realizacji umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dotyczy danych tzw. zwykłych); natomiast w zakresie danych osobowych tzw. szczególnej kategorii (w określonych sytuacjach ich przetwarzanie może być konieczne) – również na podstawie Pani/Pana zgody – art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
 21. B. W celu przypomnienia o umówionej wizycie za pośrednictwem SMS, e-mail; innych danych kontaktowych – na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 22. C. W celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, np. związanych z rachunkowością, podatkowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 23. E. W celach statystycznych, analizy danych, badania satysfakcji klienta (podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 24. F. Ewentualnie w celu dochodzenia / obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 25. G. W celu prowadzenia monitoringu wizyjnego na terenie Strefy Relaksu JZU– tj. w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony mienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa czy ochrona mienia. Monitoringiem objęte są następujące obszar: zewnętrzna część obiektu.
 26. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane nie dłużej niż to konieczne.
 27. A. W zakresie realizacji zawartych umów – przez czas ich obowiązywania, a także po zakończeniu ich realizacji do czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń;
 28. B. W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów, w tym w szczególności obowiązków podatkowych – do czasu wygaśnięcia tych obowiązków;
 29. C. W zakresie przetwarzania dokonywanego na podstawie zgody – do momentu jej cofnięcia;
 30. D. W zakresie danych pochodzących z monitoringu wizyjnego – przez okres 14 dni od dnia nagrania, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązującego prawa – przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawnych;
 31. E. W zakresie przetwarzania realizowanego na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora – do momentu ich zrealizowania lub wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania tych danych.
 32. Dane pochodzące z monitoringu wizyjnego mogą być udostępniane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią), np. osobom poszkodowanym w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery systemu.
 33. W celu wykonania swoich praw prosimy kierować żądanie pod adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest również w siedzibie Strefy Relaksu JZU.
 34. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże często konieczne, np. aby móc zawrzeć z nami umowę, czy otrzymywać powiadomienia. Niepodanie danych może skutkować, np. brakiem możliwości zawarcia / wykonania umowy.
 35. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia zrobione i udostępnione w sieci przez osoby postronne i niezwiązane z obiektem.
 36. Na terenie Strefy Relaksu JZU wyróżnia się trzy główne strefy dostępności dla Użytkowników: Strefę MOKRĄ, RELAKSU, SAUN
 37. Strefa MOKRA, RELAKSU oraz SAUN są integralną częścią Strefy Relaksu JZU i na jej terenie obowiązują przepisy Regulaminu ogólnego.
 38. Za wejście do w/w stref pobiera się opłaty ustalone zgodnie z cennikiem obiektu.
 39. STREFA MOKRA: w jej skład wchodzi jacuzzi, natrysk.
 40. A. Osoby, które zamierzają wejść do strefy mokrej, niezależnie czy będą korzystać z urządzeń znajdujących się w strefie jacuzzi lub saun, czy też nie, zobowiązane są do uprzedniej zmiany obuwia na czyste obuwie gumowe typu klapki oraz zmiany ubioru na stroje kąpielowe.
 41. B. Wstęp do strefy jest możliwy tylko w ogólnie przyjętym stroju kąpielowym. Strój kąpielowy powinien być w szczególności przylegający do ciała, spełniający wymogi higieniczne, nie posiadać zamków błyskawicznych albo innych elementów metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego jak również być przyczyną zanieczyszczenia wody, uszkodzenia elementów wyposażenia.
 42. C. Przed skorzystaniem z kompleksu należy dokładnie umyć ciało pod prysznicem w miejscu do tego przeznaczonym.
 43. D. Po każdorazowym skorzystaniu z toalety obowiązuje dokładne umycie ciała pod prysznicem.
 44. E. Na teren kompleksu zabrania się wnoszenia i spożywania alkoholu, wyrobów tytoniowych, żywności, napojów oraz elementów ostrych i niebezpiecznych, a w szczególności szklanych (w tym kosmetyków w szklanych opakowaniach).
 45. F. Zabrania się korzystania z kompleksu dzieciom do lat 18 bez opieki osoby dorosłej.
 46. Dzieci bądź osoby dorosłe korzystające z pieluch mogą korzystać z jacuzzi tylko w specjalnych, nieprzemakalnych pieluchomajtkach.
 47. G. Osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach, mogą korzystać z jacuzzi wyłącznie z opiekunem.
 48. H. Goście zobowiązani są do korzystania z wyznaczonych ciągów komunikacyjnych w celu wejścia i wyjścia ze strefy.
 49. I. Ze strefy Jacuzzi nie mogą korzystać osoby, które:
  a) są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
  b) są w złym stanie zdrowia, który może stanowić zagrożenie dla nich lub innych;
  c) chorują na schorzenia górnych dróg oddechowych lub posiadają trudności w oddychaniu;
  d) posiadają niezagojone rany lub choroby skóry np. grzybicę, liszaje;
  e) posiadają plastry lub bandaże opatrunkowe na ciele;
  f) cierpią na padaczkę lub choroby zakaźne;
  g) są uczulone na środki dezynfekujące;
  h) cierpią na choroby związane z niewydolnością układu krążenia;
  i) posiadają zaburzenia układu wydalania;
  j) nie posiadają odpowiedniego stroju kąpielowego.
 50. J. Na terenie strefy kategorycznie zabrania się:
  a) palenia papierosów;
  b) biegania w całej strefie w szatni i miejscu z natryskiem;
  c) spożywania artykułów żywnościowych na terenie szatni, przebieralni oraz strefy;
  d) spożywania wszelkich napojów w tym napojów alkoholowych;
  65. e) spożywania środków odurzających;
  f) używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony;
  g) skakania do wody;
  h) wprowadzania zwierząt;
  i) niszczenia sprzętu oraz urządzeń wyposażenia jacuzzi;
  j) zanieczyszczania wody;
  k) wszczynania fałszywych alarmów;
  l) hałasowania;
  m) wnoszenia i używania dużego gabarytowo sprzętu pływającego;
  n) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC;
  o) wchodzenia i wychodzenia z niecki jacuzzi poza miejscem do tego przeznaczonym;
  p) powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób korzystających ze strefy, a w szczególności nurkowania oraz wykonywania ćwiczeń bezdechowych.
 51. K. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła jacuzzi będzie obciążona kosztami wymiany wody w niecce oraz wszelkimi kosztami związanymi z koniecznością zamknięcia Strefy Relkasu JZU w związku z jego zanieczyszczeniem. Za szkody spowodowane przez niepełnoletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 52. L. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia jacuzzi ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody w pełnej wysokości. Za szkody spowodowane przez niepełnoletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 53. Ł. Wszystkie osoby przebywające na terenie Strefy Relaksu JZU zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom personelu.
 54. M. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz dostrzeżone niebezpieczeństwa i nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie obsłudze.
 55. N. W razie niebezpieczeństwa obsługa może nakazać korzystającym z jacuzzi natychmiastowe wyjście z wody.
 56. STREFA RELAKSU: obejmuje następujące pomieszczenia: sauna parowa (aroma), sauna fińska.
 57. A. Przed wejściem do strefy saun i łaźni należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
 58. B. Posiadanie ręczników jest obowiązkiem każdego użytkownika.
 59. C. W saunie suchej należy rozłożyć ręcznik tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią drewnianą.
 60. D. W strefie nietekstylnej zabrania się: wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu, leżenia lub siedzenia bezpośrednio na deskach ławek, czyli bez użycia rozciągniętego ręcznika, biegania i hałasowania oraz prowadzenia głośnych rozmów, skakania do wody, wnoszenia napojów alkoholowych, palenia tytoniu, nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe.
 61. E. Każda osoba podejmuje kąpiel w saunie, łaźni, jacuzzi na własne ryzyko i odpowiedzialność. Osoby przebywające w saunie, łaźni deklarują pełną zdolność fizyczną oraz zdrowotną do korzystania z tego typu zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
 62. F. Nie jest wskazane korzystanie z kąpieli w strefie saun i łaźni w następujących przypadkach: bezpośrednio po intensywnym treningu, osobom z chorobami układu krążenia (żylaki, przebyty zawał, niedokrwienie, nadciśnienie), osobą chorym na cukrzycę.
 63. G. Zabrania się korzystania ze strefy saun i łaźni oraz jacuzzi osobom, których oznaki zewnętrz wskazują na zakaźne choroby skóry i inne choroby zakaźne (grzybica, brodawica, rumień, róża, itp.) z otwartymi skaleczeniami, trudno gojącymi się ranami, osobom z brakiem higieny osobistej, z trudnościami w oddychaniu, zaburzeniami równowagi, zachowującym się agresywnie, kobietom w czasie menstruacji, osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających obniżających sprawność organizmu.
 64. H. Podczas korzystania z sauny i łaźni należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania i informacji udzielanych przez obsługę.
 65. A. Klientem Strefy Relaksu JZU może zostać osoba pełnoletnia, bądź niepełnoletnia wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów – w takim wypadku ankietę zdrowotną wypełniają rodzice lub opiekunowie,
 66. B. Zalecamy rezerwację usług przynajmniej na kilka dni przed planowanym terminem. W przypadku braku wcześniejszej rezerwacji Gość może skorzystać z usług aktualnie dostępnych. Rezerwacja usługi następuje po sprawdzeniu przez obsługę dostępności terminu.
 67. C. W trosce o wysoką jakość usług klient jest zobowiązany przyjść 10 minut przed umówioną godziną w celu wypełnienia karty.
 68. D. Umówiona godzina jest godziną jego rozpoczęcia. W innym przypadku czas korzystania ze Strefy Relaksu JZU zostanie skrócony o ilość spóźnionych minut,
 69. E. W momencie, gdy klient zarezerwuje godzinę i nie stawi się, zostaje obciążony kwotą pieniężną równą 50% wartości wykupionej rezerwacji.
 70. F. Rezerwację można odwołać bezpłatnie kontaktując się z obsługą najpóźniej na sześć (6) godzin przed ustalonym terminem.
 71. G. W przypadku odwołania rezerwacji w czasie krótszym niż sześć godzin przed ustalonym terminem Klient jest zobowiązany do zapłaty kwoty pieniężnej stanowiącej rekompensatę za brak odwołania rezerwacji w wysokości 100 zł za każdą godzinę zajętą pod rezerwację.
 72. H. Personel zastrzega sobie prawo zmiany terminu rezerwacji na 24 godziny przed wyznaczonym terminem,
 73. I. Za usługi świadczone w Strefie Relaksu JZU płatność dokonuje się gotówka lub karta płatniczą,
 74. J. Na teren Strefy Relaksu JZU nie będą wpuszczane osoby:
  a) będące pod wpływem alkoholu,
  b) będące pod wpływem narkotyków oraz innych środków odurzających,
  c) osoby zachowujące się agresywnie i niestosownie do miejsca,
 75. K. Pracownicy Strefy Relaksu JZU zastrzegają sobie prawo do przerwania rezerwacji, jeśli spotkają się z zachowaniem klienta nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje. W takiej sytuacji pobierana jest pełna opłata za rezerwację,
 76. L. Za przedmioty pozostawione na terenie strefy właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 77. A. Strefa Relaksu JZU nie zwraca pieniędzy stanowiących równowartość niewykorzystanych usług z przyczyn leżących po stronie klienta.
 78. B. Za szkody, wypadki oraz inne zdarzenia powstałe w czasiekorzystania ze Strefy Relaksu JZU odpowiedzialność (w tym materialną) ponoszą wyłącznie osoby z niej korzystające. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponosi opiekun.

Regulamin w wersji pdf - pdfpobierz95.79 KB